تبلیغات

تفکیک سیاست‌گذاری از تجارت

فصل تجارت – استفان سزیمانسکی/ گاردین در سال‌های اخیر موارد مختلف فساد در فوتبال کشورهای گوناگون مشاهده شده و بدون تردید موارد افشا شده فساد در م...

اقتصادی
کانال خبرگزاری فساد نیوز