علی بختیار در گفت‌وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره شیوع رشوه درسیستم اداری کشور،گفت: یکی از فناوری‌هایی که می تواند، مسئله ای شفافیت را در سیستم اداری بگنجاند، فناوری اطلاعات است.

ایجاد شفافیت درسیستم اداری با توسعه فناوری اطلاعات

نماینده مردم گلپایگان وخوانسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:استفاده از زیر ساخت‌های آی تی و توسعه فناوری اطلاعات می تواند به عنوان اهرمی قابل اتکا، سیستم اداری کشور را به سمت شفافیت سوق دهد.

استفاده از زیر ساخت‌های ای تی و توسعه فناوری اطلاعات می تواند به عنوان اهرمی قابل اتکا، سیستم اداری کشور را به سمت شفافیت سوق دهد

کاهش مراجعات به سیستم اداری با استفاده از آپیلکشن امکان پذیر است

بختیار افزود: استفاده از اپلیکیشن های خاص در سیستم اداری بدون اینکه فرد نیازی به مراجعه به ادارات داشته باشد، می تواند روند اداری را توسعه بخشد و این در حالی است که می توان توسط این نرم افزارها، امور اداری را به نحو مطلوب کنترل کرد.

وی ادامه داد: نرم افزارهای اداری ‌بطور مثال می‌تواند فردی را که قصد دارد، بنگاه اقتصادی ایجاد کند را برحسب معیارهای قانونی شناسایی کند وسپس مجوزهای مورد نظر را بدون ارتباط اداری فیزیکی به طریق مجازی از طریق نرم افزارهای اداری برای فرد صادرکند.

بختیار افزود:یکی از دیگر مشکلاتی ما در سیستم های دولتی ما روبرو هستیم، مطالبات پیمانکاران و مشاوران از سیستم های دولتی است و این در حالی است که این معضل پیمانکاران را با چالش اساسی روبرو کرده است.

کاهش رشوه در سیستم اداری کشور با توسعه سامانه های الکترونیکی

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کاهش رشوه در سیستم اداری کشور با توسعه سامانه های الکترونیکی امکان پذیر است یادآورشد:راه اصلی مقابله با فساد و رشوه در ادارات شفافیت است.