حسین انتظامی، در توئیتی نوشت: پولوشوئی، رانت، فساد اداری و … یک درمان متشرک دارند، اجرای دقیق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، او پیش از این بارها از دستگاه ها درخواست کرده بود تا به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری شبستان، مدت هاست که وزارت ارشاد برای پیوستن سازمان ها و وزارت خانه های مختلف به کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تلاش می کند و این در حالی است که بارها دبیر این کمیسیون به انتقاد از دستگاه هائی پرداخت که به این سامانه نپیوسته اند و از رسانه ها درخواست کرد دستگاه های بی اعتنا را معرفی کنند تا تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و مجبور به پاسخگوئی شوند.

بنابراین گزارش حسین انتظامی دبیرکمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در توئیتی در تشویق سازمان ها و ادارات برای پویستن به کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات در توئیتی نوشت: «پولشویی، رانت، فساد اداری، فساد اقتصادی، ارتشاء، نظارت ناپذیری و… یک درمان مشترک دارند: اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. نتیجه این قانون شفافیت، عدالت و برابری است.»

بنابراین گزارش، وزارت کشور، شهرداری تهران،‌استانداری هرمزگان،‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،‌وزارت امور اقتصادی و دارائی،‌وزارت راه و شهرسازی ،‌وزارت علوم تحقیقات وفناوری،‌وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست تا به امروز بیشترین میزان مشارکت را در پاسخگوئی به مردم داشته اند.

انتظامی بارها اعلام کرده است اگر دستگاه ها در انتشار اطلاعات پیشدستی کنند بخش قابل توجهی از مطالبات قانونی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات فراهم می شود.