کتاب «فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه‌شناسی حقوق» مبتنی بر رهیافت میان رشته‌ای است و از این رو از نظریه‌های گوناگون که بعضا به ظاهر رقیب می‌نماید، استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوم کتاب «فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه‌شناسی حقوق» نوشته آزاده چلبی به همت نشر نی به تازگی منتشر شده است.

مولف کتاب  در مقدمه  این اثر معتقد است؛ جوامع پیچیده امروزی بیش از گذشته نیازمند نظام قواعدی کارا، عقلانی و عام هستند. هر گونه اخلال در این نظام بنیاد جوامع امروزی را با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند. در میان علل و پیامدهای اخلال در نظام قواعد می‌توان به دو معضل اجتماعی فساد و عدم مقبولیت قانون اشاره کرد که رابطه‌ای میان این دو نیز حائز اهمیت ویژه است.

اکثر جوامع، مخصوصا جوامع در حال گذار، با این دو معضل اجتماعی مواجه هستند. این دو مسئله بنا به ماهیت‌شان چنانچه به درستی شناخته و کنترل نشوند به سرعتی و به شکلی تصاعدی فراگیر می‌گردند. گسترش آن‌ها در بلندمدت آثار سوئی را در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای می‌گذارد که این پیامدها ممکن است نظم و فرایند توسعه جامعه را مختل کند. در جمع‌بندی می‌توان گفت حضور پررنگ و نظام‌مند فساد و عدم مقبولیت قانون در جامعه «آرامش» را به «تشویش» در حوزه سیاسی و «اعتماد» را به «تردید و بدگمانی» در حوزه اجتماعی و «اخلاق» را به «ریا» در حوزه فرهنگی و «رفاه» را به «محرومیت» در حوزه اقتصادی تبدیل می‌کند. با توجه به ضرورت مسئله و پیامدهای وخیمی که مسئله برای جامعه در بلندمدت به همراه دارد.

این کتاب در پی سه هدف محوری است:

۱. بررسی عوامل مخل و ممد مقبولیت قانون در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

۲. بررسی علل و پیامدهای فساد در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

۳. بررسی رابطه متقابل بیت فساد و مقبولیت قانون

کتاب  «فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه‌شناسی حقوق» شامل دو بخش و یک نتیجه‌گیری‌ است. بخش نخست شامل چهار فصل است. این بخش به مقبولیت قانون در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌پردازد. بخش دوم که آن نیز دارای چهار فصل است علل و پیامدهای فساد در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بررسی می‌کند و در بخش نتیجه‌گیری به رابطه فساد و مقبولیت قانون پرداخته می‌شود.

کتاب «فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه‌شناسی حقوق» نوشته آزاده چلبی در ۲۲۸ صفحه به بهای ۲۶ هزار تومان به همت نشر نی منتشر شده است.