دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ از بازداشت شهردار سابق چهارباغ در خصوص اتهام فساد مالی خبر داد.

به گزارش ایسنا، قاضی احمدزاده دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در این باره، اظهار کرد: پیرو پرونده دستگیری اعضای شورای شهر چهارباغ، شهردار سابق چهارباغ روز گذشته بازداشت شد.

این مقام قضائی با بیان اینکه این فرد به اتهام فساد مالی بازداشت شده است، خاطرنشان کرد: تخلفات مالی بیشتری محرز شده و پرونده در حال تحقیقات و احضار مطلعان و افراد مرتبط با پرونده است.

وی در پایان گفت: حجم تخلفات بیش از چندین میلیارد است.

چندی پیش، قاضی احمدزاده از بازداشت چند تن از اعضای شورای شهر چهارباغ خبر داده بود.