رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: تا سال ۱۴۰۰ روند کاهش جمعیت در شهرهای مختلف استان اردبیل ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، داود شایقی در جلسه بررسی تدوین برنامه جامع جمعیتی در استان اردبیل اظهار کرد: براساس آخرین آمار سرشماری سال گذشته ما در اکثر شهرستان‌های استان در مقایسه با یک دهه گذشته با کاهش جمعیت روبرو هستیم که به نظر می رسد این روند تا چهار سال آینده نیز همچنان ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ ساله ما بیشترین ترکیب جمعیتی را داریم به طوری که بیش از ۷۱ درصد جمعیت استان در این گروه سنی هستند در حالی که جمعیت یک تا ۱۴ ساله استان تنها ۲۲ درصد آمار جمعیتی استان را تشکیل می دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین هرم سنی جمعیت استان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال است، بیان کرد: تا سال ۱۴۰۰ این هرم جمعیتی به ۳۰ تا ۳۹ سال انتقال یافته و یک جمعیت میانسال و روبه سالخوردگی را در استان شاهد خواهیم بود.

شایقی افزود: براساس آخرین آمارها ۳۶ درصد جمعیت استان اردبیل در مناطق روستایی و ۶۴ درصد نیز در مناطق شهری سکونت دارند که این افزایش جمعیت در مناطق شهری حکایت از عمق مهاجرت‌ها در استان از مناطق روستایی به شهری است.

وی در ادامه تصریح کرد: ویژگی های اقتصادی جمعیت که از مطالعات آمایش استخراج شده نشان می‌دهد بهره وری نیروی کار استان نصف میانگین کشوری و حدود ۵۲.۵ درصد و درآمد سرانه نیز بسیار کمتر از متوسط کشوری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با اشاره به اینکه بیشترین بهره وری در بخش کشاورزی و کمترین بهره وری را نیز در بخش صنعت و معدن شاهد هستیم گفت: این آمارها نشان می دهد شاغلان بخش صنعت و معدن در استان اردبیل کمتر از میانگین کشوری هستند.

شایقی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد هزینه و درآمد در جامعه شهری افزایش یافته ولی در روستاها با کاهش روبروست به طوری که در شهرها هزینه و درآمد بیش از روستاها بوده که پیش بینی می شود این روند تا سال ۱۴۰۰ همچنان ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه نرخ اشتغال در استان اردبیل پائین تر از میانگین کشوری است افزود: هر چند یک روند افزایشی را در نرخ اشتغال استان به نسبت گذشته شاهد هستیم اما همچنان در این حوزه پائین تر از میانگین کشوری قرار داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در مورد توزیع شاغلان نیز برحسب وضعیت شغلی ادامه داد: در استان اردبیل ۴۵ درصد شاغلان را کارکنان مستقل، ۲۵ درصد را حقوق بگیران و بیش از ۱۵ درصد را مزدبگیر بخش عمومی تشکیل می دهند.

شایقی در ادامه سخنان خود با اشاره به راهبردهای تعریف شده برای جمعیت استان اردبیل اظهار داشت: تمرکززدایی از مرکز استان به سمت شهرهای مجاور و رفع نابسامانی های حاشیه شهرها و تقویت شهرهای میانی و کوچک باید مورد توجه قرار گیرد.