معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: در جامعه آزمون زده ما تصور این است که همه راه ها به آزمون ختم می شود، در صورتی که نه آزمون که فعالیت های کودکان، استعدادهای آنان را مشخص می کند؛ بخاطر ۱۵ هزار دانش آموز ۷/۵ میلیون دانش آموز را در یک ماراتن سخت وارد می کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زرافشان در مناظره شبکه یک سیما در خصوص حذف مدارس سمپاد متوسطه اول با اشاره به اینکه تقریبا همه معلمان به آسیب زا بودن آزمون مدارس خاص تأکید کرده اند، گفت: ۱۶۰ نماینده مجلس طی نامه ای به آزمون کتبی مدارس خاص که تنها شیوه جذب این مدارس است، اعتراض کرده اند. ایندر حالیست که با توجه به جلساتی درباره این آزمون ها گرفته شد این بود که روش آزمون برای شناسایی استعدادهای برتر روش مناسبی نیست.

معاون آموزش متوسطه با بیان اینکه در تمام دنیا دو روش (روش های درون مدرسه و برون مدرسه) برای شناسایی استعدادهای برتر وجود دارد، گفت: وزارت آموزش و پرورش در روش های دورن و برون مدرسه ای دستاوردهای موفقی داشته است. در روش درون مدرسه ای، غنی سازی است و برون مدرسه ای نیز مثل مسابقات، جشنواره ها و نمایشگاه ها است. مثلا جشنواره های جابربن حیان، نوجوان و جوان خوارزمی، مسیر شناسایی استعدادهاست اما در آزمون فقط هوش ریاضی را می سنجد و به ابعاد دیگر هوش توجه ندارد.

زرافشان با اشاره به اینکه در حال حاضر در روش آزمون، تنها به هوش ریاضیاتی دانش آموزان توجه می شود، و سایر هوش ها در نظر گرفته نمی شود، افزود: کودکان در مرحله سنی ای هستند که هنوز هویت آنها شکل نگرفته است، بنابراین جداسازی در دوره اول متوسطه آن ها را از تربیت دور می سازد، وظیفه آموزش و پرورش و تربیت عمومی، این است که از این روش های که باعث انحراف اهداف تربیتی می شود، جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در جامعه آزمون زده ما  تصور این است که همه راه ها به آزمون ختم می شود، در صورتی که نه آزمون که فعالیت های کودکان، استعدادهای آنان را مشخص می کند؛ بخاطر ۱۵ هزار دانش آموز ۷/۵ میلیون دانش آموز را در یک ماراتن سخت وارد می کنیم.

وی اضافه کرد: در آزمون مدارس نمونه دولتی نیز از ۳۵۰ هزار دانش آموز شرکت کننده، ۵۰ هزار نفر پذیرفته می شوند که از هر ۷ نفر، یک نفر است؛ به عبارت دیگر این فشار آزمون، آموزش ابتدایی را از مسیر خود خارج کرده بود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حال حاضر در کنکور تجربی از هر دو نفر، یک نفر پذیرفته می شود و این در حالیست که در این آزمون فرد ۱۸ ساله شرکت می کند اما در آزمون سمپاد متوسطه اول باید دانش آموز ۱۲ ساله در یک ماراتن نفسگیر شرکت کند.