بسه تعالی

توسعه و رشد اقتصادی امروز یکی از مهمترین اهـداف دولـت هاسـت.و در حال حاضر دسـتیابی بـه امنیـت  پایـدار و تـأمین ثبـات سیاسی، بدون پیگیری  توسعه و  تحقق  آن  امکان پذیر  نیست  به همین دلیل، دولتها، یکـی از مهم ترین اهداف خود را توسعه اقتصادی و بهبود شاخص های زنـدگی مـردم قـرار می دهند و بر  این مبنا به  تدوین و طراحی سیاستها و قوانین مورد نیاز جامعه  می پردازند. بنابراین هرگونـه انحـراف از این اهـداف دولتی، پیامدها و آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتـی بـر جامعـه وارد می سازد.

این به نوعی همان تعریف فساد است فساد یعنی  فدا  نمودن  اهداف  عمومی و کلان و سوءاستفاده از امکانات  و  قـدرت  در  جهت تأمین و تحقق اهداف شخصـی است و یکـی از آفاتی به شمار می رود که نه تنها آهنگ رشد و توسعه را کند  و یا مختـل مـی کنـد بلکـه بـه واسطه اثرات سوء میان مدت و بلند مدت آن آسیبهای اساسی زیادی را بر اجتمـاع و بنیـان های نظم عمومی وارد می سازد.

از این رو مسئولان بلند پایه نسبت به شیوع فساد و دامن گیر شدن تبعات نـاگوار آن حساســند  و  تــدابیری نیز بــرای  مقابلــه  بــا  آن
مــی اندیشــند.  مبارزه با این پدیده شوم و پیشگیری از اشـاعه آن جزء وظـایف و مسـئولیتهای قوای سه گانه حکومتی است  که  در قانونی اساسی به روشنی به آن پرداخته شده است.

اما در این میان آنچه که کمتر مورد توجـه قـرار می گیرد، وظایف جامعه در این امر خطیر است.و این سوال اساسی مطرح می شود که : آیـا آزادی مطبوعات نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش میزان فسـاد اقتصـادی دارد یا خیر؟

صاحبنظران بسیاری بر این باورند که آزادی مطبوعات نسبتی معکـوس با رواج فساد اقتصادی در جامعه  دارد. آزادی مطبوعات  با تدارک فضایی  که  در  آن  همگان  قادر  به  بیان نظرات و عقاید خود پیرامون مسائل عمومی هستند، به گسترش فضای عمومی و نقد عملکردی منجر می شـود و در سایه این  فضا، نظارت عمومی  بر  کـار  دسـتگاه هـای متـولی امور و زمامداران افزایش یافته و بر میزان پاسخگویی مسـئولان افـزوده مـی شـود.

توسعه نظارت همگانی و پاسخگویی مسئولین، یقیناً از بروز و شیوع فسـاد در میـان سطوح بالای حکومتی تا حـد قابـل تـوجهی می کاهد و نهایتـاً زمینـه مساعدی برای تحقق اهداف مبتنی بر رشـد و توسـعه  و  بهبـود  وضـعیت  رفـاهی و  معیشتی  شهروندان  و ثبات و امنیت سیاسی فراهم می آورد.

د.ر این راستا سایت فساد نیوز قصد دارد از این طریق،  چتر نظارت مردمی را بروی عملکرد دستگاه های اجرایی باز نماید