پایگاه خبری فساد نیوز

مدیر مسئول : دکتر مجید سجادی پناه

۰۹۱۲۳۱۴۰۶۴۶

۰۹۱۲۰۲۳۱۳۴۹

۰۹۳۷۱۰۲۵۲۹۲

مدیر فنی : مهندس علی شریعت زاده

۰۹۱۰۹۳۵۹۰۸۲

سردبیر :خانم  دکتر رسولی

۰۹۳۵۲۹۵۱۱۸۵