سومین اجلاس کمیته مشترک فنی طرح امکان سنجی ارتباط الکتریکی ایران و عمان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این اجلاس که وحید گوهری صدر و ساعد راعی از شرکت توانیر و محمد حسین زنده دل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران حضور داشتند، مهندسین مشاور موننکو، گزارش فاز آغازین را ارائه کرد.

در ادامه نمایندگان صنعت برق کشور دیدگاه های خود را در خصوص این مرحله از طرح بیان کردند و مقرر شد مشاور طرح نسبت به اصلاح و تکمیل آن اقدام کند.

بنابر این گزارش، مدت زمان انجام این طرح امکان سنجی ۹ ماه تعیین و مقررشد تا اجلاس های آینده کمیته فنی مشترک به منظورراهبردی هرچه بهتر طرح مزبور ، به تناوب دردو کشور ایران و عمان برگزار شود.

گفتنی است نخستین اجلاس این کمیته در شهریور سال گذشته در تهران و دومین اجلاس آن نیزتیر ماه امسال در مسقط برگزار شده بود.

انتظار می رود تا اواسط سال ۱۳۹۷ گزارش نهایی توسط مشاور تهیه و در صورت توجیه پذیر بودن طرح، فاز دوم آن که شامل مطالعات مهندسی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه است آغاز شود.