رئیس گروه مراکز مراقبتی و توانبخشی بیماران روانی بهزیستی از نگهداری ۵۳۰۰ بیمار مجهول‌ الهویه در بخش روان مراکز بهزیستی خبر داد و گفت: تعداد این بیماران رو به افزایش است.

سادات فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش آمار افراد مجهول الهویه تحت پوشش سازمان بهزیستی، افزود: بیماری‌های روانی در خانواده های آشفته بسیار زیاد است. این بیماران یا فاقد سرپرست هستند و یا سرپرست موثر ندارند. در بسیاری موارد این بیماران یا خانواده ندارند یا خانواده تاثیرگذاری ندارند که آنها را ترخیص کند. هر دو مورد را مراجع قضایی تحت عنوان مجهول الهویه به بهزیستی معرفی می کند.

وی با بیان اینکه حدود ۵۳۰۰ بیمار مجهول الهویه در بخش روان تحت پوشش بهزیستی هستند، ادامه داد: بیمارانی را داریم که خانواده، آنها را در شهری غریب رها می کنند و می روند. در این موارد یا خانواده آنها ناشناس است یا دسترسی به آنها مشکل است. این بیماران هم در غالب مجهول الهویه نگهداری می شوند.

رئیس گروه مراکز مراقبتی و توانبخشی بیماران روانی بهزیستی با اشاره به اینکه نگهداریاین بیماران برای خانواده ها دشوار است، گفت: یک مشکل دیگر اینکه این بیماران  پرداخت سهم مشارکت  را ندارندو بار مالی مضاعفی برعهده سازمان بهزیستی در مراکز نگهداری است.

فضلی اضافه کرد: این بیماران اطلاعاتی از هویت و وضعیت خود ندارد. بیماران روان مزمن قریب به اتفاق موارد دچار فراموشی توهم و هذیان هستند و حافظه های ضعیفی دارند و شناسایی خانواده آنان دشوار است. البته مددکاران پیگیری می کنند و در مواردی سرپرست افراد را پیدا می کنند و لی با توجه به سخت بودن فرایند شناسایی خانواده یا عم وجود ان اما این بیماران رسوبی می شوند و در ترخیص آنها به مشکل بر می خوریم.