گروه فرهنگی: پولشویی در هنر در سال‌هایاخیر، بارها از سوی برخی اشخاص مطرح شده است. نخستین بار تولید مجموعه‌ای از سریال‌هادر شبکه نمایش خانگی که تراز مالی قابل دفاعی نداشتند و تداوم تولید این آثار زیان‌دهچنین ابهامی را به وجود آورد و در ادامه برخی اهالی سینما در این زمینه موضع گیری‌هاییداشتند؛ اما وقتی با مصادیقی درباره پولشویی مواجه شدند، حاضر به تصریح این موضوعکه مقصودشان از پولشویی این سریال‌ها بوده، نشدند، ولی در عین حال همچنان ازپولشویی سخن به میان آوردند!

به گزارش بولتن نیوز، پس از طرح ادعاهایی درباره پولشویی در حوزههنرهای تجسمی، اکنون دوباره گروهی از سینماگران از پول‌های آلوده که به سینمایایران تزریق شده و قواعد اقتصادی این حوزه را به هم ریخته، انتقاد کرده‌اند. اینانتقادهای بدون آدرس، این پرسش را پیش آورده که آیا واقعاً پولشویی در عرصه هنر درجریان است و اگر چنین اتفاقی در حال وقوع است، چرا این فساد جدی گرفته نمی‌شود؟!